Dječji vrtić Grigor Vitez

Kontakt:

21000 Split, Kliška 4
Telefon: 021/360 005, 344 934
FAX: 021/346 246
E-mail: vrtic@dv-grigorvitez.hr
OIB: 99090311925

Upisi

DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ

DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ

21000 Split, Kliška 4

KLASA:UP/I-601-02/14-01/198

Ur.broj: 2181-10-14-1

U Splitu, 04.travnja 2014.g. Na temelju čl.1a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07. i 94/13) , čl. 43. stavak 1. Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09.), točke IX Uputa za provođenje postupka upisa djece u predškolske ustanove Grada Splita u pedagoškoj 2014./2015. godini od 01.travnja 2014., a koje je donijela Služba za obrazovanje i znanost Grada Splita, Odsjek za predškolski odgoj , Klasa: 601-01/14-01/15 Ur.broj: 2181/01-08-01/01-14-1 (dalje: Upute) , DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ , Split, Kliška 4, ( dalje:Vrtić) ističe na svim objektima dječjih jaslica i vrtića i na svojoj web stranici:

www.dv-grigorvitez.hr

O G L A S

o provođenju postupka upisa u programe vrtića i jaslica
Dječjeg vrtića GRIGOR VITEZ Split
za pedagošku 2014./15. godinu


I. Upis se provodi za sve jaslične i vrtićne programe, te za specijalizirane programe Dječjeg vrtića GRIGOR VITEZ Split.

II. Zahtjevi za upis djece zaprimaju od 07.04.-17.04.2014.g. svakim radnim danom osim subote u redovnom radnom vremenu od 8,oo-16,oo sati u sjedištu Vrtića ADRIANA u Splitu,Kliška 4, tel: 344-934, 360-005.

III. Za upis djeteta (djece) u Vrtić, roditelj-staratelj dužan je dostaviti:

OBVEZNA DOKUMENTACIJA ZA UPIS DJECE U VRTIĆ I JASLICE

1. Zahtjev za upis djeteta (djece) u predškolsku ustanovu
(obrazac Zahtjeva preuzima se na upisnom mjestu ili na web stranici Vrtića)
2. Upitnik za roditelje
(obrazac Upitnika preuzima se na upisnom mjestu ili na web stranici Vrtića)
3. Rodni list i OIB za dijete (djecu)
4. Preslike osobnih iskaznica (izvornik na uvid) ili uvjerenje MUP-a o prebivalištu na području Grada Splita za oba roditelja
5. Potvrda o obavljenom sistematskom pregledu predškolskog djeteta (djece) prije upisa u predškolsku ustanovu (izdaje nadležni liječnik)

PREDNOST PRI UPISU I DOKUMENTACIJA KOJOM RODITELJ- STARATELJ DOKAZUJE PREDNOSTI

(čl.20. st.2. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi N.N. 10/97. i 107/07., Pravilnika o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u predškolske ustanove Grada Splita,Službeni Glasnik Grada Splita 10/11. i N.N. 33/12. Zakona o socijalnoj skrbi).

1. Djeca invalida domovinskog rata
- rješenje Ministarstva obitelji,branitelja i međugeneracijske solidarnosti o invalidnosti u presliku s klauzulom pravomoćnosti – izvornik nauvid.
2. Djeca iz obitelji s troje ili više djece
- rodni listovi za djecu
3. Djeca zaposlenih roditelja/redovnih studenata
- elektronički zapis o radnopravnom statusu s HZMO-a za oba roditelja ( umjesto radne knjižice)
- prosjek primanja za zadnja tri mjeseca do početka upisa u Vrtić za oba roditelja, a za novouposlene dokaz o prijavi HZMO-u i HZZO-u,
- elektronički zapis o radnopravnom statusu s HZMO-a za jednog roditelja ( umjesto radne knjižice),
-prosjek primanja za zadnja tri mjeseca do početka upisa u Vrtić za jednog roditelja, a za novouposlenog dokaz o prijavi HZMO-u i HZZO-u,
-potvrda visokoškolske ustanove o statusu redovnog studenta za tekuću akademsku godinu za oba roditelja,
-potvrda visokoškolske ustanove o statusu redovnog studenta za tekuću akademsku godinu za jednog roditelja,
-ješenju HZZO-a o priznavanju prava na rodiljni ili roditeljski dopust, odnosno dokaz o povratku na posao do kraja tekuće kalendarske godine - za jednog roditelja.
4. Djeca s teškoćama u razvoju
-nalaz i mišljenje liječničkog Povjerenstva Centra za socijalnu skrb i odluka drugog nadležnog tijela
5. Djeca iz jednoroditeljske obitelji
- pravomoćna presuda o razvodu braka
6. Djeca samohranih roditelja
- rodni list za dijete
- smrtni list za preminulog roditelja ili
- potvrda o nestanku drugog roditelja ili
- rješenje Centra za soc. skrb o privremenom uzdržavanju djeteta
7. Djeca u udomiteljskim obiteljima
- sudska odluka (ne starija od godinu dana)i Rješenje Centra za socijalnu skrb o smještaju djeteta u udomiteljsku obitelj
8. Djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu
- rješenje o priznavanju prava na doplatak za djecu (preslika)


NAPOMENA:

1. Sukladno čl. 4. st. 4. Pravilnika o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u predškolske ustanove Grada Splita roditelj-staratelj dostavlja rodne listove za svu djecu u obitelji.

2. Sukladno čl. 4. st. 5. Pravilnika o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u predškolske ustanove Grada Splita ukoliko su brat ili sestra već upisani u željenom objektu /programu roditelj-staratelj dostavlja potvrdu predškolske ustanove (obrazac se preuzima na upisnom mjestu)

3. Sukladno točki VI podtočka 13. Uputa o provođenju postupka upisa djece u predškolske ustanove Grada Splita u pedagoškoj 2014/15. Godini, predškolska ustanova može zatražiti i druge potrebne podatke.

IV. Povjerenstvo za upis djece dužno je završiti postupak, te oglasiti rezultate upisa verificirane od strane Upravnog vijeća Vrtića na oglasnim pločama svih svojih objekata i na web stranici www.dv-grigorvitez.hr do 14. svibnja (srijeda) 2014g., a rezultati upisa se iskazuju kroz listu koja se formira prema ukupno ostvarenom broju bodova.

V. Podnositelji zahtjeva koji nisu zadovoljni odlukom Upravnog vijeća imaju pravo prigovora u roku od 15 (petnaest) dana od dana oglašavanja rezultata upisa. prigovor se podnosi Službi za prosvjetu i tehničku kulturu Grada Splita, a putem ovog Vrtića, a koja Služba je dužna o istima odlučiti najkasnije do 24.lipnja 2014. g.Ravnateljica

mr. Viktorija Rogulj


preuzimanje dokumentacije

Svu potrebnu dokumentaciju možete preuzeti sa slijedećih linkova:

  1. Oglas o provođenju postupka upisa u programe vrtića i jaslica Dječjeg vrtića GRIGOR VITEZ Split, za pedagošku 2014/15. godinu
  2. Zahtjev za upis
  3. Upitnik za roditelje
  4. Potvrda upisa u vrtić