Dječji vrtić Grigor Vitez

Kontakt:

21000 Split, Kliška 4
Telefon: 021/360 005, 344 934
FAX: 021/346 246
E-mail: vrtic@dv-grigorvitez.hr
OIB: 99090311925

Upisi

UPISI U PEDAGOŠKU GODINU 2016./2017.  

DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
21000 Split, Kliška 4

KLASA:UP/I-601-02/15-01/194

Ur.broj: 2181-10-15-4

U Splitu, 14.svibnja 2015.g.

Na temelju članaka la, 20. i 35.stavka 1. podstavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97.,107/07 i 94/13.), članaka 44. stavka 1., 96. stavka 1., 97. stavka 1. i 98 Zakona o općem upravnom postupku ( NN 47/09.), članka 4. Pravilnika o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u predškolske ustanove Grada Splita ( Službeni glasnik Grada Splita 10/11. i 9/14.), točaka X i XI Uputa za provođenje postupka upisa djece u predškolske ustanove Grada Splita u pedagoškoj godini 2015./2016., od 26.ožujka 2015.god. koje je donijela Služba za obrazovanje i znanost Grada Splita, KLASA: 601-01/15-01/16 UR.BROJ: 2181/01-08-01/01-15-2, Sporazuma predškolskih ustanova Grada Splita o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u predškolske ustanove Grada Splita od 11.05.2012.g. i 14.05.2012.g.,članka 79. točke 2.podstavka 4. Statuta DJEČJEG VRTIĆA GRIGOR VITEZ, Split - potpuni tekst i prijedloga Povjerenstva za upis djece sa sjednice održane dana 14.05.2015.g., Upravno vijeće DJEČJEG VRTIĆA GRIGOR VITEZ, Split, na svojoj 25.sjednici održanoj dana 14.05.2015.g., donijelo je

RJEŠENJE o upisu djece u dječje vrtiće i jaslice DJEČJEG VRTIĆA GRIGOR VITEZ,Split za pedagošku godine 2015./20I6.